Beszállítói kézikönyv

Tartalomjegyzék
 1. Alapelv
 2. A Beszállítói kézikönyv célja
 3. Szállítóinkkal szemben támasztott általános követelmények
 4. Nem tanúsított cégekkel kapcsolatos elvárások
 5. A termékgyártás jóváhagyási folyamata
 6. A sorozatgyártás bizonylatai
 7. A szállítók értékelése
 8. Nyomtatvány minták:

1.sz.melléklet

2.sz.melléklet

 

Eredeti dátum:2018.09.25.

 

Aktuális dátum:2021.05.27

Aláírás:

 

Név: Braun Zsófia

Aláírás:

 

Név: Nyekse Krisztina

Aláírás:

 

Név: Garami Péter

Aláírás:

 

Név: Dr. Fehér Oszkár

Formanyomtatvány: F-25

Készítette

Szabványosságát ellenőrizte

Tartalmát ellenőrizte

Bevezetését elrendelte

 

 1. Alapelv

A Qualiform  Zrt. a vevői elvárásoknak való megfelelőség érdekében bevezette és működteti az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az autóipari termékeknél az IATF 16949 szabványoknak megfelelő integrált irányítási rendszert.

A Qualiform Zrt. az MAN, BMW, VW Formel Q, Voith Norm autóipari, vevői követelményeknek megfelelően gyártja termékeit.

A Beszállítóinktól is elvárjuk a fenti autóipari követelményeknek való megfelelést.

 

A Qualiform Zrt.vezetősége ezen rendszerének állandó fejlesztésébe a cég minden dolgozóját és beszállítóit is bevonja.

Ezért a Qualiform Zrt.a szállítóitól is elvárja, hogy olyan minőségügyi és környezetirányítási rendszert működtessen, amely biztosítja az elvárt minőségű termék előállítását megfelelő környezeti tényezők alkalmazása mellett, és segítse cégünk megfelelését az Integrált irányítási rendszer követelményeiben meghatározottak szerint.

 

 1. A Beszállítói kézikönyv célja

Ahhoz, hogy a szállítóink minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének fejleszté-séhez segítséget tudjunk nyújtani, minden a minőséget és környezeti hatást befolyásoló kész- és félkészterméket gyártó beszállítóinkkal megismertetjük ezen Beszállítói kézikönyvünket.

Ennek célja, hogy a beszállítóink tudják és értsék meg az Integrált irányítási rendszerünkkel kapcsolatos elvárásainkat.

Továbbá célja, hogy segítse azon beszállítóink irányítási rendszerének tökéletesítését, akik még nem rendelkeznek független minősítő szervezet által kiadott tanúsítvánnyal.

 1. Szállítóinkkal szemben támasztott általános követelmények
 • A Qualiform Zrt. csak olyan szállítóktól rendel, amelyek teljes mértékben felelősséget vállalnak a termékeik minőségéért és biztosítják, hogy folyamatosan ki tudják elégíteni a szerződésben meghatározott követelményeket.
 • Amennyiben a szállító a szerződés teljesítéséhez alvállalkozónak ad megbízást, úgy biztosítania kell, hogy ezen kézikönyvben leírt követelmények az alvállalkozó által is teljesüljenek.
 • Amennyiben a Qualiform Zrt. szükségesnek tartja, úgy a szállítónak biztosítania kell, hogy a minőség- és környezetirányítási rendszerét, illetve termékeinek auditálását cégünk auditorai elvégezhessék.
 • A beszállítóink esetén elvárt követelmény, hogy az ISO 9001 előírásainak megfelelő minőségügyi rendszerrel rendelkezzenek, de fontos szempont az ISO 14001 szabványnak megfelelő kritériumok teljesítése is.
 • A beszállítói kézikönyv megismeréséről és elfogadásáról visszaigazolást kérünk a beszállítóktól. Továbbá elvárás, hogy a beszállítandó termékek és szolgáltatások megfeleljenek a hatályos törvényi, jogszabályi és környezetvédelmi előírásoknak.
 • A munkaidő, bér és juttatások tekintetében a Qualiform Zrt. és mindenkori beszállítóinak kötelessége megfelelni a vonatkozó jogszabályoknak, megállapodásoknak és ipari szabványoknak.
 • A Qualiform Zrt. 2020. évre elkészítette a fenntarthatósági jelentését, melynek értelmében a beszállítóitól is elvárja az alább felsorolt elvek betartását, teljesülését:

A Qualiform Zrt. elítéli és elutasítja:

 • az erőszakot, zaklatást, diszkriminációt
 • csalást, sikkasztást, pénzmosást, korrupciót, vesztegetést
 • a bennfentes kereskedelmet
 • politikai állásfoglalást
 • gyerekmunkát, kényszermunkát, emberkereskedelmet.
 • a tisztességes versenyre és a trösztellenes rendelkezésekre vonatkozó előírások megsértését

A Beszállítói kézikönyv mellett a Fenntarthatósági Jelentés, a Magatartási Szabályzat és a Qualiform Zrt. Panaszkezelési Szabályzata is megtalálható cégünk honlapján.

Cégünk kétévente beszállítói kérdőívet küld a kiemelt beszállítóinak, mely segítségével információt szerzünk a beszállítóinkról és a folyamatos fejlesztésük alapjául is szolgál.

 

 1. Nem tanúsított cégekkel kapcsolatos elvárások

Azon beszállítók részére, akik még nem rendelkeznek tanúsított minőségügyi és/vagy környezetirányítási rendszerrel – a beszállított termék fontosságától és a beszállító nagyságától függően – javasoljuk az ISO 9001 és/vagy az ISO 14001 szabvány szerinti irányítási rendszer(ek) kiépítését, illetve azok bizonyos elemeinek használatát.

Ezek a következők:

 • Szervezet
 • A szállító rendelkezzen olyan szervezeti ábrával, mely egyértelműen rögzíti az alkalmazottak és vállalati szervezetek tevékenységét és felelősségét a minőséggel és a környezetvédelemmel kapcsolatban.
 • Tudatosítani kell, hogy a vállalat minden alkalmazottja felelős a kitűzött minőségi és környezeti célok eléréséért.
 • A megfelelő minőség- és környezettudat kialakítása érdekében legyenek tervezett és dokumentált oktatások.
 • Legyen szabályozva az irányítási (minőség- és környezetközpontú) rendszer időszakos, belső felülvizsgálata és folyamatos fejlesztése.
 • Legyen egy kinevezett megbízott a vezetőségből, akinek meghatározott hatásköre és felelőssége van arra, hogy gondoskodjék a minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek megvalósításáról és a működésének fenntartásáról.
  • Minőségtervezés
 • A minőségtervezésnek tartalmaznia kell azokat a módszereket, melyek által a minőség beépül a tervezési és gyártási folyamatokba még a gyártás elindulását megelőzően.
 • A szállítónak a hibák megelőzése érdekében már a műszaki fejlesztés során terveznie kell azt a minőséget, amely kielégíti a Qualiform Zrt. elvárásait.
 • A szállítónak (kérésünk esetén) alkalmaznia kell olyan módszereket, mint:
 • statisztikai folyamatszabályozás (SPC),
 • gép- és folyamatképesség vizsgálatok,
 • hibamód elemzés (FMEA),
 • minőségellenőrzési tervek készítése stb.
 • Szükség estén kockázatelemzés.
 • Dokumentáció kezelés
 • A szállítónak ügyrendben kell előírnia egy olyan rendszert, mely biztosítja, hogy mindig csak a legutolsó érvényes előírás vagy rajz legyen használatban.
  • Ellenőrzési és vizsgálati utasítások
 • A szállítónak írott ellenőrzési és vizsgálati utasításokat kell készítenie és használnia, amely az alkalmazott ellenőrzési módszereket, mintavételi terveket és megfelelőségi feltételeket részletezi a gyártás összes szakaszában, az áru ellenőrzésétől egészen a végellenőrzésig.
  • Mérő- és vizsgálóeszközök
 • A szállítónak megfelelően karbantartott mérő- és vizsgálóeszközökkel kell rendelkeznie, melyekkel biztonságosan ellátja a minőségellenőrzés és folyamatszabályozás feladatait.
 • A mérő- és vizsgálóeszközöket egyértelműen azonosítani, rendszeresen hitelesíteni, kalibrálni, illetve dokumentálni kell. Rendelkeznie kell olyan ügyrenddel, mely a különböző mérő- és vizsgálóeszközök kalibrálásának gyakoriságát előírja.
  • Gyártás
 • A gyártási folyamatnak minden állapotban ellenőrzöttnek/szabályozottnak kell lennie a hibák keletkezésének megelőzése és a gyártási folyamatok változásainak csökkentése érdekében. A gyártás valamennyi műveletére vonatkozóan technológiai előírásokat / művelet-terveket kell a megmunkálás minden helyszínén elhelyezni.
  • Végellenőrzés és vizsgálatok
 • A végellenőrzésnek igazolnia kell a késztermék minőségének megfelelőségét, minőségi bizonylattal vagy azzal egyenértékű mérési jegyzőkönyvvel, amelynek formátuma szükség esetén külön egyeztetést igényel (pl. elsőmintázás esetén)
 • Az előírások szerint a szállító a végellenőrzés során köteles gondoskodni a funkcionális és megbízhatósági vizsgálatokhoz szükséges mérő- és vizsgálóeszközökről és dokumentált eljárásokról.
  • Eltérő minőségű termékek
 • A gyártás bármely folyamatában talált, az előírás követelményeitől eltérő terméket azonosíthatóan, különválasztva kell tárolni, és biztosítani kell a keveredés kizárását.
 • A jóváhagyott specifikációtól eltérő minőségű termék csak a Qualiform Zrt. előzetes írásbeli engedélyével szállítható Eltérés igazolás (n.a.) A kérelmet a Qualiform Zrt. Minőségirányítási szakigazgatójának kell küldeni.
 • Az előzetes engedély másolatát csatolni kell a tétel szállítóleveléhez.
 • Reklamációk esetén a szállító rendelkezzen olyan rendszerrel, mely a hibák megszünte-tését lehetővé teszi és az ismételt előfordulásukat megakadályozza (pl.:autóipari termékek esetén: 8D + gyökérokelemzés).
 • A Qualiform a beszállítónak elküldi a Eltérés igazolás lapot (n.a) , ha az idegenáru ellenőrzés során a termékkel kapcsolatos minőségi eltérést tapasztal.
  • Anyagok tárolása és kezelése
 • A szállítónak az anyagokat olyan módon kell tárolnia és kezelnie, hogy megakadályozza a rongálódást, keveredést és a környezetszennyezést. A csomagoláson a termék egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat kell elhelyezni.
 • A munkavégzés, a tárolás és az anyagmozgatás során fokozott figyelmet kell fordítani a környezet megóvására és a környezeti terhelés lehető legalacsonyabb szinten tartására.
  • A termék állapotának azonosítása
 • A szállítónak olyan dokumentált eljárással kell rendelkeznie, amely biztosítja az áru ellenőrzésétől a kiszállításig az elvégzett műveletek és ellenőrzések igazolását a gyártás bármely szakaszában.
 • Az esetleges hiba behatárolása érdekében legyen biztosítva a visszakereshetőség bármely műveletére.
  • Feljegyzések, jegyzőkönyvek
 • A szállítónak rendelkeznie kell olyan feljegyzésekkel, jegyzőkönyvekkel, melyek bemutatják az irányítási rendszer folyamatos és hatásos működését, valamint a termékek megfelelőségét az előírt követelményeknek.
  • Minőség és környezeti teljesítmény fejlesztése
 • A szállítónak tervet kell készíteni a minőségi mutatóik és környezeti teljesítményük tervszerű és folyamatos javítása érdekében.
 • A folyamatos javítási tevékenység célja a Qualiform Zrt. igényeinek magasabb szintű kielégítése; a tett észrevételekre konkrét műszaki megoldás legyen.

 

 1. A termékgyártás jóváhagyási folyamata

Új termék gyártása, vagy új beszállító foglalkoztatása esetén a termékgyártás során véletlenszerűen kivett minta (Első minta) a szállítónak a Qualiform Zrt.-vel jóvá kell hagyatnia.

 • Első minta megrendelése

Az első minta gyártására, dokumentálására és szállítására vonatkozó követelményeket a megrendelés tartalmazza.

Ha a követelmények nem egyértelműek, akkor a szállítónak egyeztetnie kell cégünk beszerzés-, minőségügyi és műszaki osztályával.

 • Első minta jóváhagyatása

Az első minta hivatott igazolni a szállító képességét, hogy ki tudja elégíteni a megrendelésben meghatározott összes minőségi követelményt.

Az első minta kis darabszámra vonatkozik; általában 5 darab, amit minden méretre és követelményre ellenőrizni kell az elvárásaink szerint. (Eltérő darabszám esetén a megrendelésben erre külön ki kell térni.)

Követelmény, hogy az első mintát a sorozatgyártás eszközeivel (gép, szerszám, készülék, technológia) és feltételeivel állítsák elő.

A szállítónak az első mintával kapcsolatos feladatai:

 • A szállítónak a kapott rajz vagy dokumentációk, specifikációk alapján az első mintákat 100 %-osan be kell vizsgálnia, aminek az eredményét az egyeztetett formátumban kell a Qualiform Zrt-nek benyújtani – szükség esetén a Qualifom Zrt. ezt biztosítja.
 • A szállítmányon egyértelműen fel kell tüntetni az első mintára utaló jelölést.

A szállítónak az első mintát és a szükséges dokumentációt a Qualiform Zrt. minőségirányítási osztályra kell küldenie jóváhagyásra. A minősítést a Minőségirányítási osztály munkatársai végzik el. A kapott eredményről a Minőségirányítási csoport a szállítót értesíti.

Ismételt első minta megküldése a szállító részéről akkor szükséges, ha változás következett be:             -        az alapanyagban,

 • a konstrukcióban,
 • a technológiában, vagy
 • a gyártóeszköz valamelyikében.

A termék csak a cégünk jóváhagyása után kerülhet sorozatgyártásra!

 

 1. A sorozatgyártás bizonylatai

A szállítónak minden esetben a szerződésben meghatározott módon és formában kell megküldenie a cégünk számára szükséges bizonylatokat, feljegyzéseket.

Ezen dokumentumokat a szállító részéről a felelős személyeknek aláírásukkal igazolniuk kell.

 

 1. A szállítók értékelése

A Qualiform Zrt. felméri, minősíti és besorolja valamennyi potenciális szállítóját. Új szállító csak megfelelő minősítés után kerülhet az Elfogadott beszállítók jegyzékére. Beszerzéskor cégünk előnyben részesíti a magasabb minősítésű kategóriát elért szállítókat, illetve azokat akik termelési (szolgáltatási) rendszerében a környezeti hatások dokumentáltan vizsgálva vannak, valamint a jelentős környezeti tényezőikre javítást szolgáló célokat kitűznek és azokat végre is hajtják.

A minősítés alapjául a következő információforrások szolgálhatnak:

 • Beszállítói kérdőív,
 • Helyszíni auditok tapasztalatai,
 • Szállítói minőségteljesítés kiértékelése (évenként) a beérkezett termékek idegenáru ellenőrzés eredményei alapján,
 • Szolgáltatások minősége a szolgáltatások színvonala alapján.
 • Ha a szállító tanúsított cég, akkor ez a kezdeti minősítést automatikusan meghatározza („A” osztályba sorolás).

Ha a szállítók értékelése ppm-ben történik, akkor az külön megállapodás részét képezi (minőségügyi megállapodás) – beleértve a szállítási pontosságot is!

A rendszeres minősítés eredményéről tájékoztatjuk szállítóinkat. Elvárjuk szállítóinktól, hogy a megküldött értékelések mutató számait tanulmányozza, végezzen elemzést és a folyamatos javítás érdekében hozzon helyesbítő intézkedéseket.

A kezdeti ppm eredményeket a beszállítóval egyeztetve évente csökkenő tendenciára kell beállítani. A végleges ppm előírások a beszállított termék jelentőségétől és a beszállító cég fejlesztési lehetőségeitől függően kerülnek meghatározásra.

 

 1. Nyomtatvány minták:

1.sz.melléklet:     Első minta minősítés                       (n.a)

2.sz.melléklet:      Eltérés igazolás                                (n.a.)

 

 

1.sz.melléklet

Qualiform Zrt

Levélcím : H-3032 Apc, Vasút út 1.    Tel: 36/385-466    Fax : 36/385-468

Beszállító ( alvállalkozó ) neve :

Címe :                                                                      Telefon :

* Beszállító részéről a kapcsolatot tartó személy neve :                                * Beosztása :

A termék megnevezése :

Rajzszáma :

Rendelt mennyiség :

                                    db

Minták száma :

                                        db

* Minták jelölése :

A vizsgálat oka :

Új termék, alapanyag                 Konstrukció változás

      Technológia változás                Gyártóeszköz változás                  Új beszállító

Követelmények ( előírások, jellemzők ) :

 

 

 

Küldendő bizonylatok :

A termék minősítése :

 

A

 

B

 

C

 

 

Megfelelő.                                                                Első minta elfogadva.

 

 

Feltételesen elfogadva.

Új első db beszállítása nem szükséges, de szériagyártásnál a hibát ki kell küszöbölni.

 

 

 

Elutasítva.

A termék nem megfelelő. Új első minta beküldése szükséges

* Szállító megjegyzése :

 

 

 

 

Megrendelő megjegyzése :

* Szállítás időpontja :

 

                                   ....................................

                                             Szállító

Bevizsgálás időpontja :

 

                               .....................................

                                         MKIR vezető

                                 / megrendelő részéről /

           

A *-gal jelölteket a beszállító tölti ki !                                         

 1. sz. melléklet

 

 

Abweicherlaubnis

Eltérés igazolás

 

Oldal: 1/1

Módosítás: 1

 

Artikel Nr. / Index:

Rajzszám /
vált. állapot:

 

Benennung:

Megnevezés:

 

Geschäftspartner:

Üzleti partner:

 

Ansprechpartner:

Kapcsolattartó:

 

Gültig:

Érvényes:

von:

tól:          

bis:

ig: Visszavonásig/rajzváltoztatásig.

 

Menge max.:

Mennyiség max.:

-

 

 

 

Ansprechpartner 

Kapcsolattartó

 

Tel:

Fax:

Datum:

Dátum:

 

Unterschrift:

Aláírás:

 

Merkmal / Skizze:

Ismertetés / vázlat:

 

Hinweise:

Megjegyzés:

 

Abweicherlaubnis Intern:

Eltérés igazolás - belső:

Datum:

Dátum:

Unterschrift / Aláírás:           

Abweicherlaubnis Kunde:

Eltérés igazolás – Vevő:

Datum:

Dátum:

Unterschrift / Aláírás:

           

 

More in this category: « Környezeti politika