Magatartási szabályzat

A Qualiform Zrt. vállalati megbízhatósága nagy hírnévnek örvend szerte a világon, melyet következetesen alkalmazott becsületes üzletpolitikájának, valamint a vonatkozó törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban folytatott tevékenységének köszönhet.

 

Általános elvek

A Qualiform Zrt. köteles:

  • megfelelni a mindenkori működési területén hatályos törvényeknek és egyéb jogszabályoknak,
  • üzletpolitikájában, döntéseiben és tevékenységében megmutatni és előmozdítani a felelős üzleti gyakorlat iránti elkötelezettségét,
  • ennek a Szabályzatnak az elveit problematikus folyamatai részévé tenni.

VÁLLALATI PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

A Qualiform Zrt. az olyan alkatrész-beszállítókkal, tanácsadókkal, viszonteladókkal, forgalmazókkal és egyéb üzleti partnerekkel való együttműködést részesíti előnyben, akik magukénak érzik a jelen Magatartási Szabályzatban foglalt alapelveket. A Qualiform Zrt. arra ösztönözi üzleti partnereit, hogy tevékenységüket a Magatartási Szabályzatban foglalt elvekkel összhangban lévő üzleti magatartásnak megfelelő normák szerint folytassák.

 

Üzleti elvek

SZÁMVITEL, BESZÁMOLÓ ÉS INTEGRITÁS

Minden pénzügyi ügyletet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és az általánosan elfogadott számviteli gyakorlat szerint kell jelenteni, a számviteli nyilvántartásokban pedig az összes pénzügyi ügylet jellegét pontosan, szabályosan, a valóságnak megfelelően, átlátható és egyenes módon kell feltüntetni. A Qualiform Zrt. köteles átlátható, hiteles és időszerű beszámolót készíteni a Vállalat teljesítményének valós bemutatása céljából.

KORRUPCIÓ ÉS CSALÁS

A Qualiform Zrt. a korrupció semmilyen formájában (ideértve a megvesztegetést, a kenőpénzt, a zsarolást, a személyes haszon érdekében joggal való visszaélést, a befolyásolási szándékkal való jogosulatlan juttatást és ajándékozást) nem vesz részt, a korrupció semmilyen formáját nem tolerálja és nem támogatja. A Qualiform Zrt. tiltja a csalást, beleértve a pénzügyi dokumentumok vagy a nem pénzügyi információk nyilvántartásának hamisítását és a bennfentes kereskedelmet.

PÉNZMOSÁS

A Qualiform Zrt. nem fogad el, nem könnyít meg és nem támogat pénzmosási gyakorlatokat. A Vállalat köteles megfelelni az összes pénzmosásra vonatkozó törvénynek és egyéb jogszabálynak, valamint köteles megtenni minden ésszerű és szükséges lépést annak érdekében, hogy képes legyen megállapítani és értékelni üzleti partnerei integritását azért, hogy törvényes forrásokból származó pénzeszközökkel jogszerű üzleti tevékenységet űző partnerekkel működhessen együtt.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

A Qualiform Zrt. minden képviselője a magán- és egyéb külső tevékenységét, valamint pénzügyi érdekeinek képviseletét úgy köteles végezni, hogy az ne ütközzön és ne is tűnjön úgy, mintha ütközne a Vállalat érdekeivel.

HAMISÍTOTT ALKATRÉSZEK

A Qualiform Zrt. köteles olyan hatékony módszereket és eljárásokat kidolgozni, alkalmazni és fenntartani, melyek minimálisra csökkentik a szállítandó termékei és anyagai hamisításának kockázatát. A Qualiform Zrt. indokolt esetben értesíti azokat, akik hamisított termékeket kaptak a Vállalattól és visszahívja tőlük az érintett termékeket.

VÁLLALATI ESZKÖZÖK, TULAJDON ÉS FORRÁSOK

A Qualiform Zrt. eszközeit, tulajdonát és forrásait a Vállalat alkalmazottai, a vezetőség tagjai és egyéb meghatalmazott személyek kizárólag törvényes és engedélyezett üzleti célokra használhatják.

ADÓZÁS

A Qualiform Zrt. köteles a működési területének megfelelő országok adózással kapcsolatos törvényei és egyéb jogszabályai szerint eljárni. Abban az esetben, ha a vonatkozó adózással kapcsolatos jogszabályok nem szolgálnak megfelelő iránymutatással, az óvatosság és az átláthatóság vezérelvei alkalmazandóak.

TISZTESSÉGES VERSENY

A Qualiform Zrt. köteles a tisztességes verseny szabályai szerint működni és a tisztességes versenyre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tisztességesen és becsületesen versenyezni. A Qualiform Zrt. különös figyelmet fordít arra, hogy ne kössön semmilyen kartell megállapodást és ne hangoljon versenytársakkal össze úgy üzleti gyakorlatokat, hogy azok ár-, termelési vagy értékesítési kvóták rögzítése útján közvetlenül vagy közvetetten befolyásolják a piacot vagy az ajánlattételi eljárás menetét.

POLITIKAI SZEREPVÁLLALÁS

A Qualiform Zrt. semleges a politikai pártokkal és a közhivatalok jelöltjeivel szemben. A Vállalat nem szponzorál, nem adományoz vagy támogat egyéb módon politikai programokat, pártokat, vagy egyéb szervezeteket, sem pedig részükre vagy általuk szervezett eseményeket.

 

Vállalati lojalitás

SZELLEMI TULAJDON

A Qualiform Zrt. megvédi szellemi tulajdonát és mások szellemi tulajdonát tiszteletben tartja.

MAGÁNÉLET

A Qualiform Zrt. tiszteletben tartja alkalmazottai és partnerei magánéletét, személyes adataikat bizalmasan kezeli. Annak érdekében, hogy megállapítható legyen a személyes adatok kezelésének módja, a Qualiform Zrt. a mindenkori magyar és az európai adatvédelmi szabályoknak megfelelően működik.

TITOKTARTÁS ÉS INFORMÁCIÓ KÖZZÉTÉTELE

A Qualiform Zrt. titoktartást és névtelenséget biztosít, valamint támogatást nyújt partnerei és visszaélésekről beszámoló alkalmazottai számára, kivéve abban az esetben, ha ez törvénytelen állapotot eredményezne. A Vállalat olyan eljárást kell biztosítson alkalmazottai számára, melynek keretében aggodalmaikat megtorlástól való félelem nélkül kifejezhetik.

NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ELLENŐRZÉS ÉS GAZDASÁGI SZANKCIÓK

A Qualiform Zrt. nem folytat üzleti tevékenységet olyan országban vagy olyan ország kormányával, melynek területe átfogó szankciók tárgyát képezi, vagy olyan személyekkel vagy szervezetekkel, akik és amelyek elfogadott gazdasági szankciók tárgyát vagy célját képezik. A Vállalat sem közvetlenül, sem közvetve nem szállít árut vagy nyújt szolgáltatást kereskedelmi ellenőrzéseket sértő módon.

 

Emberi jogok és munkafeltételek

EMBERI JOGOK

A Qualiform Zrt. támogatja és tiszteletben tartja a nemzetközileg kinyilatkoztatott emberi jogokat, és folyamatos ellenőrzéssel biztosítja, hogy a Vállalat másokkal se vegyen részt emberi jogok megsértésében.

DISZKRIMINÁCIÓMENTESSÉG

A Qualiform Zrt. egyenlő esélyt és bánásmódot biztosít a nem, faj, bőrszín, vallás, életkor, fogyatékosság, szexuális irányultság, nemzetiség, politikai vagy egyéb meggyőződés, szakszervezeti tagság, társadalmi származás és státusz vagy etnikai származás alapján, vagy az egyének bármely olyan más státusza alapján történő megkülönböztetésének megszüntetése céljából, mely nem kapcsolódik az egyén munkavégzési képességéhez, szaktudásához és tapasztalatához.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Qualiform Zrt. minden ésszerű óvintézkedést és intézkedést megtesz a biztonságos és egészséges munkakörnyezet fenntartásáért annak elkerülése érdekében, hogy a munkavállalók megsértsék magukat, vagy veszélyeztessék azokat, akikkel együtt dolgoznak és a közösség egyéb tagjait.

KÉNYSZERMUNKA

A Qualiform Zrt. a kényszermunka, a rabszolgamunka, a kötelező munkavégzés semmilyen formájában nem vesz részt, azt semmilyen módon nem támogatja, alkalmazottaitól sem letét, sem elkobzás formájában személyazonosító dokumentumaikat nem kéri el megőrzés céljából. A Qualiform Zrt. alkalmazottai a szerződésben és jogszabály által előírt ésszerű felmondási időt követően szabadon elhagyhatják a munkahelyüket.

GYERMEKMUNKA

A Qualiform Zrt. nem tolerálja a gyermekmunkát. A Magatartási Szabályzatban a vonatkozó magyar jogszabályoknak megfelelően a „gyermek” minden 16 év alatti személyt jelent. A Qualiform Zrt. nem alkalmazhat 18 év alatti személyeket éjszakai munkára, túlmunkára, veszélyes munkára vagy veszélyes körülmények között. „Gyermekmunkának” számít minden gyermek vagy fiatal személy által végzett munka, kivéve azokat a munkákat, melyeket az ILO 1973-as minimális életkori egyezménye (C138) elfogadhatónak tekint.

EGYESÜLÉSI SZABADSÁG, KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A Qualiform Zrt. tiszteletben tartja minden munkavállalója jogát arra, hogy a megtorlástól, fenyegetéstől és zaklatástól való félelem nélkül érdekképviseleti szervezethez csatlakozzon, ne csatlakozzon, vagy érdekképviseleti szervezetet alakítson annak érdekében, hogy egyéni vagy közösségi érdekeit egyeztetéses tárgyalás útján érvényre juttassa. Abban az esetben, ha a munkavállalókat törvényesen elismert szakszervezet képviseli, a Qualiform Zrt. elkötelezett a konstruktív párbeszéd és a jóhiszemű tárgyalás mellett a szervezet szabadon választott képviselőivel.

MUNKAIDŐ ÉS BÉR

A munkaidő és bér tekintetében a Qualiform Zrt. köteles megfelelni a vonatkozó jogszabályoknak, megállapodásoknak és ipari szabványoknak.

 

Környezetvédelmi elvek

ERŐFORRÁS HATÉKONYSÁG

A Qualiform Zrt. termékeit és eljárásait úgy kell kialakítani, hogy azok során az energia, a természeti erőforrások és a nyersanyagok hatékonyan legyenek felhasználva és a legkisebbre legyen csökkentve a hulladék és maradéktermék mennyisége.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG ELVE

A Qualiform Zrt. folyamatosan törekszik a környezeti kockázatok kiküszöbölésére és csökkentésére és mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő alternatívát találjon annak érdekében, hogy elkerülje a jelentős környezeti kockázattal járó anyagok és módszerek alkalmazását.

KONFLIKTUS ÖVEZETI ÉRINTETTSÉG

Az ásványi anyagokat konfliktusos kategóriába sorolják, ha a bányászat, szállítás, kereskedelem, kezelés, feldolgozás vagy export közvetlenül vagy közvetve, nem állami, fegyveres csoportokat támogat.

Igény esetén, a kohók és finomítók, a beszállítóik vagy az ő albeszállítóik által használt

ásványokról, pl.: ón, tantál, volfrám vagy arany szóló információt nyilvánossá kell, hogy tegyék.

 

Felelősség a kötelezettségek betartásáért

A Qualiform Zrt. vezetősége köteles a Magatartási Szabályzat szellemiségének és tartalmának megfelelően példamutatóan eljárni és felelősséggel tartozik a Magatartási Szabályzat végrehajtásáért, a végrehajtás ellenőrzéséért és a Vállalat munkavállalóinak megfelelő tájékoztatásáért jogaikról, feladataikról és kötelezettségeikről.

 

Eltérések a Szabályzattól

Jelen Szabályzattól kizárólag a Qualiform Zrt. Igazgatóságának jóváhagyásával lehet eltérni.

 

Nyelv

A Szabályzat eredeti nyelve magyar. A magyarról más nyelvekre lefordított változatokkal szemben vita esetén a magyar nyelvű változat élvez elsőbbséget.

 

Rendszeres felülvizsgálat

Jelen Szabályzat kibocsátója felelősséggel tartozik azért, hogy minden 5 évben, vagy akkor, ha jogszabály miatt a szöveg változtatásra szorul, a Szabályzat szövege felülvizsgálatra kerüljön.

 

A Magatartási Szabályzat megsértésének jelentése

Minden Qualiform Zrt. munkavállalót arra ösztönzünk, hogy a Magatartási Szabályzat megsértésének gyanúja esetén tegyen jelentést közvetlen felettesének vagy felettese felettesének.

 

A jelen Magatartási Szabályzatot az Igazgatóság 2016. január 29. napján tartott ülésén fogadta el, és az 2/2021. (01.27.) számú határozatával hagyta jóvá egységes szerkezetben.